Grwpiau Lleol

Sefydliad y Merched (WI) Swyddffynnon

 

Sefydlwyd WI Swyddffynnon ym 1953 ac mae wedi bod yn sefydliad bach gweithgar byth er hyny. Rydym yn cwrdd yn y Ganolfan dydd Llun cyntaf bob mis, ag eithrio mis Awst.

Ceisiwn ddarparu hwyl a chyfeillgarwch drwy gyfrwng amrywiol weithgareddau a digwyddiadau Cymunedol, fel y gwelir yn ein rhaglen, isod - gyda lluniaeth ysgafn, wrth gwrs.

Gall ein haelodau hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Ffederasiwn Sirol – er enghraifft cwis, helfa drysor, chwarae dartiau, sesiynau crefft ac yn y blaen. Trafodir pryderon cymdeithasol pwysig yng nghyfarfodydd y Ffederasiwn Sirol ac yn ystod digwyddiadau arbennig eraill ac mae gan bob sefydliad gyfle i bleidleisio ar y fath bynciau yn ystod cyfarfod blynyddol y Ffederasiwn Genedlaethol.

Caiff pob aelod gopi o gylchgrawn y WI wyth gwaith y flwyddyn, ac mae’r rhain yn gynwysiedig yn y dâl aelodaeth blynyddol o £42.

 

Dyma’n rhaglen tan Ionawr 2020:

 

2019

7 Ionawr 2yp Cyfarfod yr Aelodau.

4 Chwefror 2yp Cyfrinachau lleoliad trosedd - Mark Johnson

1 Mawrth Cawl Dydd Gwyl Dewi - ymuno a'r Gymuned yn y Ganolfan

4 Mawrth 2yp Hen Ffyrdd Ceredigion - Michael Freeman

1 Ebrill 2yp Ymweliad a Blue Island Ceramics, Ynyslas

13 Mai 7yp Achub y Draenog - Di O'Keefe

3 Mehefin 7yp Noson Chwaraeon

10 Mehefin Taith gerdded a phicnic yn Long Wood ger Llanbedr PS

1 Gorffennaf Taith diwrnod i Aberglasni

2 Medi 7yp Cwrs byr ar Gymorth Cyntaf - Michael Morgan o Ambiwlans St Ioan.

7 Hydref 2yp 'Gyrfa Beetle' gyda gwahoddiad i SyM eraill a'r Gymuned

4 Tachwedd 2yp CCB (AGM)

2 Rhagfyr 2yp Crefftwaith Nadolig - Seren Origami

9 Rhagfyr 1yp Cinio Nadolig.

 

2020

6 Ionawr 2yp Cyfarfod yr Aelodau.

Mae croeso bob amser i rai sydd heb fod yn aelodau. Gallwch ymuno a ni am ddau gyfarfod heb ddyletswydd i ymaelodi.

Newydd symud i'r ardal?...... byddem yn hynod falch i'ch croesawu

 

Llywydd: Beth Horton - 01974 831 456

Is-Lywydd: Lin Bundy - 01974 831 453

Ysgrifennydd: Mary McGlynn - 01974 298 204

 

Swyddffynnon WI

 

 

CYMDEITHAS EDWARD RICHARD

 

Byddwn yn trefnu sgyrsiau a digwyddiadau arbennig eraill fel rhan o raglen y Ganolfan. Cynhelir cyfarfodydd, fel arfer, ar Ddydd Mawrth, os yw’n bosibl y Dydd Mawrth cyntaf yn y mis am 2.00pm, ac ar y trydydd Ddydd Mawrth yn y mis am 7.30pm. Fel arfer, mae yna gysylltiad â’r ardal; nail ai siaradwr o’r cylch, neu destun sydd o ddiddordeb arbennig i drigolion yr ardal, ac yn aml, cawn sairadwr lleol ar bwnc o ddiddordeb lleol. Ble mae’n addas, ceir e.e, sleids i ychwanegu at ddiddordeb y sgwrs.

 

Dyma rai esiamplau o’r rhaglen sydd wedi’n diddanu ers ddechrau 2006, ac sydd bellach yn cynnwys cyfarfodydd Clwb 50+ Ystrad Meurig:

 

Yr Athro David Austin (Prifysgol Llanbed) – adroddiadau rheolaidd ar y gwaith archaeolegol yn Ystrad Fflur;

Paul Culyer – Gwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn arbennig ar Gors Caron;

Ogwyn Davies – bywyd yr arlunydd;

Noel Ford – ei waith fel cartwnydd;

Christine Harrison - ei phrofiad o redeg Marathon;

Erwyd Howells - bugeila;

Diarmuid Johnson a Bruce Cardwell - o Ddyffryn Teifi i Wlad Pwyl, gan ddefnyddio lluniau a cherddoriaeth (ffliwt a sitern);

Jasmine Jones – mi ddes i ‘ma ‘da’r trên 50 mlynedd yn ôl….;

Y Parch. J Towyn Jones – hanesion ysbrydion wrth olau cannwyll;

Elvey MacDonald – Patagonia;

Annette Musker – hanes teulu;

Dr Andrew Prescott (Prifysgol Llambed) - Casgliad Ystrad Meurig, a ddaeth o lyfrgell bersonol Edward Richard ac sydd bellach wedi ei adnewyddu a’i gadw yn Llyfrgell Ymchwil y Brifysgol;

Dr Ann Rhys - taith feddygol

 

‘Rydym hefyd yn trefnu teithiau un-dydd neu fyrach, gan amlaf ym mis Mai neu Fehefin i ymweld ag, e.e.:

Caerdydd;

Yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol yn Nhrefach Felindre, ac ymlaen i Gaerfyrddin;

Ffern Hanesyddol Acton Scott (a welwyd yn y rhaglen deledu ‘Victorian Farm’, a’r Amwythig;

Abertawe;

Ymweliadau ag amryw fusnesau lleol (chwarel, fferm wyau, fferm gwartheg godro, llety twristaidd).

 

 

Cysylltwch â’r Ganolfan os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

 

 

Y Grwp Crefft

 

 

RHAGLEN 2016/2017:

 

Craft group

 

 

 

 

Craft group

 

 

 

 

Printers in the Sticks

Grwp bach o artistiaid o Ganolfan Edward Richard Ystrad Meurig ydym ni sy’n mwynhau arbrofi a phob math o greu printiau – o brintiau leino i lithograffau a phob math o ddulliau eraill.

Ystrad Meurig Printmaking group

Printmakers demonstration

 

Oes diddordeb gyda chi mewn printio? Cysylltwch â:

Cynthia – 01974 831 644 westney789@btinternet.com

Claire - 01570 493 246 dizzyflouk @yahou.co.uk

Sheena - 01974 282 325 sfd@aber.ac.uk