Grwpiau Lleol

Sefydliad y Merched (WI) Swyddffynnon

 

Sefydlwyd WI Swyddffynnon ym 1953 ac mae wedi bod yn sefydliad bach gweithgar byth er hyny. Rydym yn cwrdd dydd Llun cyntaf bob mis, ag eithrio mis Awst.

Ceisiwn ddarparu ar gyfer nifer o ddiddordebau yn ein rhaglen flynyddol. Mae 'na sgyrsiau, sesiynau crefftau ymarferol, taith gerdded, noson chwarae gemau, dathliad Gwyl Dewi a chinio Nadolig.

 

Gall ein haelodau hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Ffederasiwn Sirol – er enghraifft cwis, helfa drysor, ffair hâf, cystadleuthau dartiau a croce ac yn y blaen. Trafodir pryderon cymdeithasol pwysig yng nghyfarfodydd chwemisol y sir ac yn ystod digwyddiadau arbennig eraill ac mae gan bob sefydliad gyfle i bleidleisio ar y fath bynciau yn ystod cyfarfod blynyddol y Ffederasiwn Genedlaethol.

Caiff pob aelod gopi o gylchgrawn y WI wyth gwaith y flwyddyn, ac mae’r rhain yn gynwysiedig yn y dâl aelodaeth blynyddol o £39.00.

Dyma’n rhaglen tan Ionawr 2018:

Edrychwn ymlaen at flwyddyn o ysbrydoliaeth!

2017 am 7.00 yh

9 Ionawr Noson Aelodau. Tê - Lin a Hannah

6 Chwefror Cadw Gwenyn - Rob Davies. Cystadl'th: gwneud rhywbeth yn cynnwys mêl. Tê - Cynthia a Daphne.

1 Mawrth CAWL - Y Ganolfan

6 Mawrth Bywyd Gwyllt Cors Caron - Andy Polkey. Cystadl'th: Llun lleol. Tê - Mary a Pamela.

3 Ebrill Basged Papur Newydd gyda Cynthia. Cystadl'th: 2 bwynt i bawb. Tê - Beth a Kate

8 Mai Llysieuydd Meddygol - Linda Bradbury. Cystadl'th: Trefniant syml o flodau gwyllt. Tê - Rosie ac Annwen.

5 Mehefin 2.30 yp, Dwr Tynant - Ymweliad prynhawn; Tê i'w drefnu.

3 Gorffennaf Blodau Defnydd - Lesley Jones. Cystadl'th: 2 bwynt i bawb. Tê - Maureen a Debra.

4 Medi 1500 Mlynedd o Gristnogaeth yng Nghymru - y Parch. Aled Lewis. Cystadl'th: Llun o berson crefyddol gyda theitl. Tê: Tess a Tegwen.

2 Hydref Ffilm hynafol - Ivor Thomas. Cystadl'th: 2 bwynt i bawb. Tê - pob aelod i wneud tê.

6 Tachwedd CCB (AGM) Croesawir lluniaeth oddiwrth bob aelod. Cystadl'th: Sgôr uchaf ar y bwrdd dartiau.

4 Rhagfyr Crefftwaith Nadolig gyda Kate. Cystadl'th: 2 bwynt i bawb. Tê - Lin ac Annwen.

11 Rhagfyr Cinio Nadolig. Cyflwyno Ffiol i'r buddugol yn y gystadleuaeth.

 

2018

8 Ionawr Noson Aelodau. Tê - Cynthia a Daphne

Rhestr gwneud tê: dewch â llaeth, siwgwr a bisgedi. Dylech ddarparu un gwobr raffl rhwng y ddwy ohonoch. Diolch.

 

Swyddogion presennol:

Llywydd: Lin Bundy - 01974 831453

Is-Lywydd: Annwen Davies - 07929 758205

Ysgrifennydd: Mary McGlynn - 01974 298 204

Trysorydd: Rosie Jones - 01974 831 665

Ysgrifennydd Rhaglen Daphne Capener - 01974 831 272

Cysylltiwch â Lin (01974 831 453) neu Mary (01974 298 204) os gwelwch yn dda, i ymuno â’r sefydliad, neu i gael manylion pellach.

 

 

CYMDEITHAS EDWARD RICHARD

 

Byddwn yn trefnu sgyrsiau a digwyddiadau arbennig eraill fel rhan o raglen y Ganolfan. Cynhelir cyfarfodydd, fel arfer, ar Ddydd Mawrth, os yw’n bosibl y Dydd Mawrth cyntaf yn y mis am 2.00pm, ac ar y trydydd Ddydd Mawrth yn y mis am 7.30pm. Fel arfer, mae yna gysylltiad â’r ardal; nail ai siaradwr o’r cylch, neu destun sydd o ddiddordeb arbennig i drigolion yr ardal, ac yn aml, cawn sairadwr lleol ar bwnc o ddiddordeb lleol. Ble mae’n addas, ceir e.e, sleids i ychwanegu at ddiddordeb y sgwrs.

 

Dyma rai esiamplau o’r rhaglen sydd wedi’n diddanu ers ddechrau 2006, ac sydd bellach yn cynnwys cyfarfodydd Clwb 50+ Ystrad Meurig:

 

Yr Athro David Austin (Prifysgol Llanbed) – adroddiadau rheolaidd ar y gwaith archaeolegol yn Ystrad Fflur;

Paul Culyer – Gwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn arbennig ar Gors Caron;

Ogwyn Davies – bywyd yr arlunydd;

Noel Ford – ei waith fel cartwnydd;

Christine Harrison - ei phrofiad o redeg Marathon;

Erwyd Howells - bugeila;

Diarmuid Johnson a Bruce Cardwell - o Ddyffryn Teifi i Wlad Pwyl, gan ddefnyddio lluniau a cherddoriaeth (ffliwt a sitern);

Jasmine Jones – mi ddes i ‘ma ‘da’r trên 50 mlynedd yn ôl….;

Y Parch. J Towyn Jones – hanesion ysbrydion wrth olau cannwyll;

Elvey MacDonald – Patagonia;

Annette Musker – hanes teulu;

Dr Andrew Prescott (Prifysgol Llambed) - Casgliad Ystrad Meurig, a ddaeth o lyfrgell bersonol Edward Richard ac sydd bellach wedi ei adnewyddu a’i gadw yn Llyfrgell Ymchwil y Brifysgol;

Dr Ann Rhys - taith feddygol

 

‘Rydym hefyd yn trefnu teithiau un-dydd neu fyrach, gan amlaf ym mis Mai neu Fehefin i ymweld ag, e.e.:

Caerdydd;

Yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol yn Nhrefach Felindre, ac ymlaen i Gaerfyrddin;

Ffern Hanesyddol Acton Scott (a welwyd yn y rhaglen deledu ‘Victorian Farm’, a’r Amwythig;

Abertawe;

Ymweliadau ag amryw fusnesau lleol (chwarel, fferm wyau, fferm gwartheg godro, llety twristaidd).

 

 

Cysylltwch â’r Ganolfan os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

 

 

Y Grwp Crefft

 

 

RHAGLEN 2016/2017:

 

Craft group

 

 

 

 

Craft group

 

 

 

 

Printers in the Sticks

Grwp bach o artistiaid o Ganolfan Edward Richard Ystrad Meurig ydym ni sy’n mwynhau arbrofi a phob math o greu printiau – o brintiau leino i lithograffau a phob math o ddulliau eraill.

Ystrad Meurig Printmaking group

Printmakers demonstration

 

Oes diddordeb gyda chi mewn printio? Cysylltwch â:

Cynthia – 01974 831 644 westney789@btinternet.com

Claire - 01570 493 246 dizzyflouk @yahou.co.uk

Sheena - 01974 282 325 sfd@aber.ac.uk